กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 19 มิถุนายน 2566 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation) มูลนิธิด้านการศึกษาที่เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยผ่านวิชานอกห้องเรียน ประกาศความร่วมมือในโครงการ “ครูชวนแยก”  ชวนครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในด้านการคัดแยกขยะ ประเภทขยะ และการรีไซเคิล เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน และประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียน  ส่งเสริมให้เกิดการนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมตั้งเป้าให้คุณครูที่เข้าร่วมอบรมขยายความรู้ด้านการรีไซเคิลสู่นักเรียน 1,500 คน ทั่วประเทศภายในปี 2566

นางสาวนวีนสุดา กระบวนรัตน์ หัวหน้าฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ในการพัฒนาองค์ความรู้โดยการมอบสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล เพื่อให้คุณครูที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถส่งต่อความรู้ด้านการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลแก่นักเรียนในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการคัดแยกขยะ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างอินโดรามา เวนเจอร์ส และมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ นับเป็นความร่วมมือและแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนช่วยพัฒนาองค์ความรู้ในภาคการศึกษาให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับสังคมไปพร้อมกัน

นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ กล่าวว่า “การศึกษามีบทบาทสำคัญในการกำหนดมุมมองและพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความพยายามร่วมกันนี้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจและส่งมอบแนวคิดที่ดีให้คนรุ่นต่อไปกลายเป็นพลเมืองที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านคุณครู ที่จะเปิดพื้นที่ให้เด็กได้มาเลือกเรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียนที่ตัวเองอยากจะเรียน โดยเฉพาะประโยชน์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน และพร้อมส่งต่อให้กับคนอื่นในสังคมได้อีกด้วย”

โครงการ “ครูชวนแยก” เป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูได้พัฒนาแผนการสอนด้านการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และการรีไซเคิล สำหรับโรงเรียนของตนเอง โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนที่พัฒนาจากอินโดรามา เวนเจอร์ส โดยกิจกรรมนำร่อง เริ่มจากการเปิดรับสมัครคุณครูที่มีความสนใจจากทั่วประเทศ และทีมงานมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ได้คัดเลือกคุณครู จำนวน 20 ท่าน ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างเปลี่ยนแปลงให้กับโรงเรียน และชุมชน มาเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและแบ่งปันความรู้แก่คุณครูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล PET เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนลดปริมาณขยะรีไซเคิลสู่หลุมฝังกลบ โดยมุ่งเน้นความรู้รอบสามแกนหลัก ได้แก่ พื้นฐานด้านการรีไซเคิล การลดจำนวนขยะเหลือศูนย์ และการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งในระหว่างการสัมมนาคุณครูจะได้รับการฝึกเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการสอนที่สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับห้องเรียนของตนได้ โดยหลังจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแล้ว จะมีทีมงานคอยติดตามและประเมินผลถึงความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในโรงเรียน รวมถึงการขยายผลและองค์ความรู้ผ่านการสื่อสารที่ผสมผสานระหว่างความรู้เชิงวิชาการ และสันทนาการ (Edutainment) โดยใช้แฟลตฟอร์มการเรียนรู้ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ TikTok เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการ “ครูชวนแยก” เป็นส่วนหนึ่งในโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังทำงานร่วมกันกับพันธมิตรอีกหลายแห่ง เพื่อขยายผลหลักสูตรการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ และขยะรีไซเคิล ไปยังประเทศต่างๆ  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนหนึ่งล้านคนทั่วโลกภายในปี 2573

เกี่ยวกับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ Foundation)

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านการศึกษา โดยสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย ปัจจุบัน มีโรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมกว่า 53 โรงเรียน ทั่วกรุงเทพมหานคร และอีก 6 พื้นที่ในต่างจังหวัด อาสาสมัครที่เข้าร่วมได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและเป็นผู้สร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้กับผู้อื่น นอกจากนี้ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ยังมีโครงการอีกมากมายภายใต้มูลนิธิ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็ก และการศึกษาไทยในแง่มุมที่แตกต่างกันไป ปัจจุบันทางมูลนิธิได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครทั้งสิ้น 1,972 คน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กจำนวน 7,066 คน และกำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กในวงกว้างขึ้น ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ

 

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TฏB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ ยุโรป แอฟริกา อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Combined PET ธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives และ ธุรกิจ Fibers ผลิตภัณฑ์ของอินโดรามา เวนเจอร์ส องรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 26,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 18.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here