กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 11 กรกฎาคม 2566 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จับมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาด้านการจัดการขยะและการรีไซเคิลในโรงเรียนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความร่วมมือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแนวคิดเชิงปฏิบัติในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและการส่งมอบสื่อการเรียนรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย “Waste Hero” ซึ่งประกอบด้วย แผนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นกิจกรรม จำนวน 19 บทเรียน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เหมาะสำหรับระดับอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัยในสี่ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนาม โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมจะได้รับแผนการสอนที่สามารถแก้ไขและปรับปรุงได้ รวมถึงเอกสารประกอบการเรียนในชั้นเรียนซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี โครงการนำร่องนี้มีเป้าหมายในการเข้าถึงคุณครูอย่างน้อย 100 คน และนักเรียน 10,000 คน จากสถาบันภายในเครือข่ายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของ SEAMEO อย่างน้อย 10 แห่ง ในสี่ประเทศนี้ ภายในปี 2566

อินโดรามา เวนเจอร์ส และ SEAMEO SEPS จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน Waste Hero ให้แก่นักการศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้นักการศึกษาสามารถนำสื่อเหล่านี้ไปปรับใช้สำหรับกิจกรรมในชั้นเรียน และจัดการแข่งขันเพื่อให้นักการศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสอนเรื่อง Waste Hero กับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการสอน Waste Hero นี้จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างอินโดรามา เวนเจอร์ส และมูลนิธิยูนุสประเทศไทย โดยมีกลุ่มที่ปรึกษาด้านการศึกษา ประกอบด้วย ครู นักวิชาการ นักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านขยะเป็นศูนย์ จำนวน 23 คน จาก 17 ประเทศ ช่วยให้คำแนะนำในการสร้างแผนการสอนรวม 19 บทเรียน รวมถึงแบบฝึกหัดกิจกรรมที่ปรับแต่งได้  โดยมีประเด็นเนื้อหาภายใต้สามเรื่องหลัก ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านการรีไซเคิล การสร้างของเสียให้เป็นศูนย์ และการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน Waste Hero จะถูกนำไปเปิดสอนทั่วโลกโดยมีเป้าหมายที่จะให้ความรู้แก่เยาวชนจำนวนหนึ่งล้านคนภายในปี 2573

นางสุจิตรา โลเฮีย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ SEAMEO SEPS ในโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกนี้ นับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันของเราในการส่งเสริมการรีไซเคิลและสร้างการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะผู้ผลิตและรีไซเคิลเม็ดพลาสติก PET รายใหญ่ที่สุดในโลก โครงการ Waste Hero เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพให้แก่คนรุ่นใหม่ด้วยความรู้และทักษะในการลด คัดแยก และกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และปูทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นได้”

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO SEPS กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เราหลีกเลี่ยงการบริโภคที่มากเกินไปและไม่ให้เกิดความสิ้นเปลือง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการขยะที่เหมาะสม รวมถึงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล ความร่วมมือกับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จะช่วยให้เราสามารถปลูกฝังปรัชญานี้ให้กับเยาวชนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และส่งเสริมการเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน”

เกี่ยวกับ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) เป็นหนึ่งใน 26 ศูนย์ระดับภูมิภาคภายใต้องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ทั้งนี้ SEAMEO SEPS ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 และเป็นเจ้าภาพโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมปรัชญา หลักการ และคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในบรรดา 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.seameo.org I https://www.seameo-seps.org/

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TฏB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ ยุโรป แอฟริกา อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Combined PET ธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives และ ธุรกิจ Fibers ผลิตภัณฑ์ของอินโดรามา เวนเจอร์ส รองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 26,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 18.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here