ปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งพนักงานและสมาชิกสหภาพแรงงาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัท คอนวูด จำกัด รวมพลังจิตอาสาปรับปรุงอาคารเรียน สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภายใต้โครงการโรงเรียนสีเขียวปีที่ 14 ซึ่งก่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาแล้วกว่า 33 แห่ง ด้วยวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย

นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ภายใต้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปูนซีเมนต์นครหลวงมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กไทย ภายใต้โครงการโรงเรียนสีเขียว ในการก่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลมาแล้วกว่า 33 แห่ง ติดต่อกันเป็นปีที่ 14 ด้วยวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” ในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและสร้างความผูกพันกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

โดยการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี นี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา รวม 7 อาคาร และบริษัท คอนวูด จำกัด ในการติดตั้งระแนงไม้คอนวูดที่ระเบียงทางเดินรวม 7 อาคาร เพื่อใช้ทดแทนไม้คอนวูดเดิมที่ชำรุดจากการใช้งานมากว่า 10 ปี  โดยสถานศึกษาแห่งนี้ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2558 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จฯ มาเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนศึกษาอยู่กว่า 160 คน และมีเด็กนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปแล้วมากกว่า 320 คน

“แม้งานอาสาปรับปรุงอาคารเรียนงานจะเป็นงานที่หนัก แต่กลุ่มพนักงานอินทรีอาสาและกลุ่มพันธมิตรก็ไม่ย่อท้อ และมีความตั้งใจมุ่งมั่นใจที่จะปรับปรุงความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ ให้ดีขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กชายแดนที่ขาดแคลนโอกาสต่อไป” นายมนตรี กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here