แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย แนะ Net Zero กุญแจสำคัญสู่การสร้างบุคลากรที่ยั่งยืน

อักษร S (Social) ใน ESG คือ ‘สังคม’ นับเป็นหัวใจสําคัญของ Talent Solutions ประสบการณ์ของพนักงานและความรู้สึกที่พนักงานมีต่อบริษัท  ตั้งแต่การเริ่มงานวันแรกจนถึงวันสุดท้าย ถือเป็นกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของบุคลากรที่มีความสามารถ

โลกและแวดล้อมที่ทํางานมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โครงสร้างของบริษัทหลายแห่งผันแปรไปตามความต้องการตลาดใหม่ ๆ อันเนื่องมาจากการหยุดชะงักจาก COVID-19 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง และการสร้างสมดุลให้สังคมทํางานที่บุคลากรมีความหลากหลาย ความเสมอภาค ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียว และเป็นที่ยอมรับ ในการรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ เหล่านี้ องค์กรธุรกิจต่างต้องใช้แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ (Net Zero) ในการสร้างระบบนิเวศที่สําคัญและยั่งยืนสําหรับพนักงานของตน เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ทาเลนท์ โซลูชันส์ (Talent Solutions) หนึ่งในแบรนด์ของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชั่นด้านแรงงาน จึงได้พัฒนากรอบการทำงาน ด้วยแนวคิดแบบ Net Zero เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถวัดผล พัฒนา และติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยตระหนักว่าองค์กร มีบทบาทอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ บนเส้นทางสู่การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน หรือ Talent Sustainability Quotient (TSQ)  เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งแนวทางแก้ไข เพื่อให้บริษัทและองค์กรตั้งเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน

นางสาวลิลลี่ งามตระกูลพานิช ผู้จัดการประจำประเทศไทย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดเผยว่า “ตลอดระยะกว่า 70 ปี แมนพาวเวอร์กรุ๊ป รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คน ได้อยู่เคียงข้าง และช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้ผู้คน และองค์กรทั่วโลก ด้วยความเชื่อที่ว่า “พนักงาน หรือ Manpower” คือ พลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ  และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจที่ยั่งยืนต้องควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ที่นายโจนาส ไพรซ์ซิ่ง (Mr. Jonas Prising) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ร่วมกับกับซีอีโอองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่อีกกว่า 90 ท่าน ลงนามในจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นําระดับโลก จดหมายฉบับนี้ให้คํามั่นสัญญาในการเร่งการแข่งขันสู่การลดการปล่อยมลพิษให้เหลือศูนย์ หรือ Net Zero และพร้อมร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าสําหรับผู้คนในปัจจุบันและสําหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป    ก่อน COP26 หรือการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ที่จัดขึ้น ณ เมืองกลาสโกว์ในปี2021 ซึ่งคํามั่นสัญญานี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการที่ธุรกิจทั่วโลกให้ความสําคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การปกครอง (ESG) มากขึ้น

โดยล่าสุด ทาเลนท์ โซลูชันส์ (Talent Solutions) หนึ่งในแบรนด์ของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการอาชีพ  ด้านนวัตกรรมการแก้ปัญหา และกลยุทธ์การสร้างแรงงานคุณภาพแบบครบวงจรระดับโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลตลอดวงจรชีวิตพนักงาน ตั้งแต่ ‘การจัดหา การจัดการ การพัฒนา และการรักษา’ ได้พัฒนากรอบการทำงาน ที่ช่วยให้ธุรกิจวัดผล ปรับปรุง และติดตามแนวทางปฏิบัติด้านบุคลากรที่มีความสามารถของตน เทียบกับผู้ที่มีความสำคัญต่อการเป็นองค์กรที่เน้นความสามารถ นั้นคือ Talent Sustainability Framework ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึก และแนวทางแก้ไขที่จำเป็นในการจัดลำดับความสำคัญ และพัฒนาแผนกลยุทธ์ในการดึงดูด และการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถได้อย่างยั่งยืน  และเพื่อเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบุคลากรที่มีความสามารถ องค์กรต่าง ๆ สามารถกรอก Talent Sustainability Quotient (TSQ) ที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญของ Talent Solutions จากประสบการณ์หลายปีในด้าน Business Intelligence ที่แข็งแกร่งจากการทำงานร่วมกับองค์กรระดับโลก ผนวกกับการทำงานโดยตรงกับลูกค้า องค์ความรู้นี้ถูกรวมเข้ากับฐานหลักฐานในวงกว้างที่นำมาจากการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาใน 3 องค์ประกอบหลัก แต่ละองค์ประกอบมี 6 มิติที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ประกอบด้วย

  1. การจัดหาและว่าจ้างผู้มีความสามารถ (Acquiring and Hiring Talent) เพื่อเร่งเวลาในการผลิต 69% ของนายจ้างทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงผู้มีความสามารถที่พวกเขาต้องการได้ ดังนั้น องค์กรจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนวทางปฏิบัติของแบรนด์ และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครอย่างราบรื่น ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาโดดเด่น และมีส่วนร่วมกับพนักงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย
  2. การมีส่วนร่วมและพัฒนาความสามารถ (Engaging and Evolving Talent) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะสูงขึ้นด้วยต้นทุนที่เหมาะสม The World Economic Forum ประมาณการว่า ‘คน 1,000 ล้านคนจะต้องมีทักษะเพิ่มขึ้นภายในปี 2025’ องค์กรจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรที่บริษัทลงทุนไป ต้องเน้นไปที่บุคคลที่เหมาะสม กล่าวคือ เป็นพนักงานที่ผูกพันกับบริษัท และอยากอยู่ต่อ หากเป็นเช่นนั้น ธุรกิจสามารถส่งเสริมให้คนมีความสามารถอยู่ได้นานขึ้น องค์กรสามารถใช้การพัฒนาอาชีพช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประสบความสําเร็จมากขึ้น ตลอดเวลาที่ทํางานกับบริษัท โดยพนักงาน 3 ใน 4 (74%) ที่วางแผนจะอยู่นานกว่า 2 ปีจะได้รับการฝึกอบรมทักษะเชิงอาชีพ
  3. ปรับปรุงวัฒนธรรม การจัดการและสร้างความ เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ด้วยการเปลี่ยนแปลงผู้นํา (Improve Culture, Retention and Belonging) ผู้นําทุกคนจะเป็นผู้กําหนดวัฒนธรรมองค์กร งานวิจัย ‘What Workers Want’ ของ ManpowerGroup แสดงให้เห็นว่าผู้คนต้องการภาคภูมิใจในบทบาท หรือองค์กรที่พวกเขาทํางานให้ เกือบ 9 ใน 10 (86%) ของคนรุ่นมิลเลนเนียลจะพิจารณาลดค่าจ้าง เพื่อทํางานในบริษัทที่มีพันธกิจและค่านิยมสอดคล้องกับตนเอง

ทั้งนี้ ทาเลนท์ โซลูชันส์ (Talent Solutions) มุ่งมั่นที่จะให้คำปรึกษาด้านแรงงาน และการวิเคราะห์กำลังคน  ด้วยแนวคิด Net Zero หรือการสร้างบุคลากรที่ยั่งยืน เพราะเชื่อมั่นว่า ‘บุคลากรขององค์กร คือ ทรัพยากรที่มีค่าสุด’  การสร้างคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

หากสนใจบริการของแมนพาวเวอร์ กรุ๊ป ท่านสามารถติดต่อพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์  02 171 2399 www.manpowergroup.com/sustainability  หรือ  www.talentsustainabilityquotient.com หรือ https://www.manpowerthailand.com/th หรืออีเมล recruitmentthailand@manpower.co.th และทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย”

 เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย นับเป็น 1 ใน 75 สาขาทั่วโลกของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจให้บริการจัดหาคน-จัดหางานระดับโลกมากว่า 70 ปี โดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยปี 2541 ปัจจุบันมีสำนักงาน 6 แห่ง สีลม สาทร บางนา ชลบุรี สงขลา และลำพูน ซึ่งเปิดบริการอย่างครบวงจร ประกอบด้วย การสรรหาพนักงานประจำสัญญาจ้างระยะสั้น และ Outsourcing ในทุกตำแหน่งตามความต้องการของธุรกิจที่แตกต่างกัน บริการ Visa & Work Permit Payroll และ Outplacement รวมทั้ง Japanese Service

เกี่ยวกับทาเลนท์ โซลูชันส์ (Talent Solutions)

ทาเลนท์ โซลูชันส์ (Talent Solutions)เป็นแบรนด์หนึ่งของเครือบริษัทแมนพาวเวอร์กรุ๊ป และเป็นผู้นำระดับโลกในการสรรหาผู้เชี่ยวชาญ  ทางวิชาชีพและกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยมีพันธกิจหลัก คือ 1)การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน: การขาดแคลนผู้มีความสามารถสูงเป็นประวัติการณ์และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทั่วโลก การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและความสามารถเป็นสิ่งสำคัญในการเร่งความคล่องตัวของพนักงาน และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้สมัครเพื่อช่วยให้องค์กรเจริญเติบโต และ 2)การวิเคราะห์กำลังคน: แม้ว่าปริมาณข้อมูลที่มีอยู่สำหรับองค์กรจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการตีความและแจ้งการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีความหมายอาจเป็นความท้าทายที่สำคัญ

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป

ผู้นำธุรกิจให้บริการจัดหาคน-จัดหางานระดับโลกมากว่า 70 ปี ที่ช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้ผู้สมัครงานและองค์กรมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการเฟ้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับองค์กรและหาตำแหน่งงานที่ใช่สำหรับทุกคน ภายใต้แบรนด์ แมนพาวเวอร์ (Manpower) เอ็กซ์พีริส (Experis) และทาเลนท์ โซลูชันส์ (Talent Solutions)  ได้ทุ่มเทหางานที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับคนนับล้าน ในทุกอุตสาหกรรม ทุกตำแหน่งตั้งแต่ระดับล่าง-ระดับผู้บริหารสูงสุดแล้ว ทั้งงานระยะสั้น งานชั่วคราว และงานสัญญาจ้างที่มีความต้องการแรงงาน ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ให้กับองค์กรหลายแสนแห่ง ภายใต้กรอบมนุษยธรรม จริยธรรม และความเชื่อที่ว่า “พนักงาน หรือ Manpower” คือ พลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้น จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจรรยาบรรณมากที่สุดในโลกเป็นปีที่ 13 ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่ายกย่องที่สุดในลิสต์ของ Fortune 500 เป็นปีที่ 20 ติดต่อกัน และยังได้รับรางวัล “บริษัทที่ดีที่สุดในการทำงานเพื่อผู้หญิง” ในปี 2562

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here