เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสันเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก นางศิริกาญจน์ เที่ยงธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เดิน – วิ่ง เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยมี  หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ ปลัดจังหวัดนครนายก  นาย กองโท อิสรา  สุขแจ่มใส นายอำเภอเมืองนครนายก  บุคลากรภายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ศาลจังหวัดนครนายก ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และนักวิ่งที่มีความสนใจในด้านสุขภาพ  ภาคส่วนเอกชน บริษัท ร้านค้า และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้

นางศิริกาญจน์ เที่ยงธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก กล่าวว่า ด้วยสภาพสังคมปัจจุบัน ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคม ผลของการกระทำความรุนแรงก่อให้เกิดความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ แก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  เนื่องด้วย สถาบันครอบครัวมีความสำคัญมากที่สุด และนับวันความรุนแรงในครอบครัว  ยิ่งเพิ่มและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นจำนวนมาก  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา และแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ประเด็นการเสริมสร้างมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ตระหนักถึงความสำคัญในการ ยุติความรุนแรงในครอบครัว จึงได้จัดโครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรง ในครอบครัวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และปรับทัศนคติเกี่ยวกับ ความรุนแรงในครอบครัว หวังว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้ จะทำให้สังคม ชุมชนและประชาชน ได้รับรู้ถึงปัญหา ร่วมกันแก้ไข เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัวร่วมกัน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here