บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ดําเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์องค์กร ในการเป็น  “องค์กรหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ”ภายใต้วิสัยทัศน์นี้สร้างพลัง การขับเคลื่อนผ่านองค์กรด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ลดการลงทุนซ้ำซ้อน สร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านการสื่อสารและดิจิทัลให้ประเทศ เพื่อให้บริการด้านการสื่อสารที่ทั่วถึงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน อีกทั้งองค์กรได้คำนึงถึงผลกระทบจากสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ การดำเนินธุรกิจ ความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและดำเนินการตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565  งานสัมมนา “NT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส” มี พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานในงานสัมมนาและถ่ายทอดแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565 สู่การปฏิบัติ พร้อมนายอำนวย ปรีมนวงศ์     รองประธานกรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ  ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหาร NT เข้าร่วมงานสัมมนา พร้อมกันนี้ได้รับเมตตาจาก“พระพรหมบัณฑิต”เป็นองค์ปาฐกถาธรรมในหัวข้อ “STRONG และการสร้างความเป็นหนึ่งในองค์กร” นำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้ตั้งมั่นในการทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานให้กับกรรมการและผู้บริหารนำไปถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน เพื่อให้องค์กรก้าวสู่มาตรฐานจริยธรรมและมีความโปร่งใสต่อไป

พันเอก สรรพชัยย์  หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า NT ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของสังคมและความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นความท้าทายในยุคดิจิทัล ทำให้หลายองค์กรมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ในเชิงธุรกิจที่ต้องหารายได้เท่านั้น แต่ในมุมของการบริหารงานต้องสอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. และผลการประเมิน ITA ต้องบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ที่ยึดหลักความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และความโปร่งใสเป็นสำคัญ

ในช่วงเสวนา พันเอก สรรพชัยย์ กล่าวว่า เป้าหมายขององค์กรในปีหน้าที่มุ่งหวังปรับระดับผลการประเมิน ITA และมีคะแนนบรรลุค่าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นแล้ว การเป็นองค์กรหลักและองค์กรสำคัญในการพัฒนาประเทศที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล อาทิ การใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนของประเทศ คืออีกหนึ่งเป้าหมายที่มุ่งหวัง

NT ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นเป็นองค์กรมุ่งสู่จริยธรรมและความโปร่งใส โดยกำหนดเป็นมาตรฐานจริยธรรมหลัก 7 ประการ ในระเบียบบริษัท ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหารสูงสุดผู้บริหาร และพนักงาน พ.ศ. 2565 เพื่อยึดถือเป็นแนวทางสำหรับปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ทั่วทั้งองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้ง “ชมรม NT STRONG” ซึ่งมีผู้แทนพนักงานจากทุกสายงานภายในองค์กร เพื่อบูรณาการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส ภายใต้ค่านิยม “วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา” ซึ่งจะสามารถช่วยผู้บริหารทุกสายงานขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความโปร่งใสได้เป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมในวันนี้  ได้รับฟังปาฐกถาธรรมจากท่าน “พระพรหมบัณฑิต” ในหัวข้อ “STRONG และการสร้างความเป็นหนึ่งในองค์กร” นำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้ตั้งมั่นในการทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร นำไปถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน เพื่อเป็นองค์กรก้าวสู่มาตรฐานจริยธรรมและมีความโปร่งใสต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คงยืนหยัดรักษามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม และให้ความสำคัญกับความโปร่งใสขององค์กร  เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลัก    ธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดประโยชน์สู่องค์กรได้อย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here