OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก เผยกลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มมีดีมานด์เติบโตต่อเนื่องกว่า 70 % มองหาหลักสูตรจัดอบรมทักษะทางภาษาจีน-ณี่ปุ่นแบบบูรณาการ เน้นสื่อสารเพื่ออาชีพแบบใช้ได้จริงให้กับบุคลากรและพนักงานมากขึ้น เตรียมพร้อมรองรับตลาดการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับข้อมูลสถิตนักท่องเที่ยวจาก ททท.[1] ระบุจำนวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รวมถึงจากการคาดการณ์ของภาครัฐหากจีนเปิดประเทศในช่วงปี 2566 และจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาประเทศไทยเป็นจำนวนมาก[2] เตรียมวางหลักสูตรให้สอดคล้องตามรูปแบบกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บุคคลากรนำไปใช้ได้จริง พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับภาคธุรกิจ ในการใช้ทักษะภาษาเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน รับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีลูกค้ากลุ่มองค์กรทั้งลูกค้าเดิมและรายใหม่ เข้ามาติดต่อและให้ความสนใจบริการจัดฝึกอบรมทักษะภาษาจีน-ญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรขององค์กรเพิ่มขึ้นกว่า 70 %  ทั้งองค์กรที่เป็นกลุ่มธุรกิจโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจค้าปลีก รวมถึงธนาคารและสถาบันทางการเงินด้วย เนื่องจากต้องการเพิ่มทักษะและความสามารถทางภาษาให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับตลาดการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนที่ผ่านมา สอดคล้องกับข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)[3] ได้รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ระบุว่ามีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นกว่า 56 เท่า และนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาไทยเพิ่มกว่า 29 เท่า หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรวม 37 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งจากการคาดการณ์ของภาครัฐ[4] ที่คาดว่าหากประเทศจีนมีนโยบายเปิดประเทศในช่วงหลังกลางปี 2565 หรือช่วงวันหยุดชาติจีนในเดือนตุลาคม จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 2 – 3  ล้านคน ไปจนถึงปี 2566 ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างมากต่อภาคการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ

OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ที่สอนภาษาจีนและญี่ปุ่น จึงเตรียมความพร้อมในการรองรับลูกค้าองค์กร โดยเฉพาะด้านหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน-ญี่ปุ่นให้กับบุคลากรและพนักงานขององค์กรให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด จนสามารถนำสู่การสื่อสารได้จริงในการทำงานให้กับองค์กร หรือในอาชีพแบบบูรณาการรอบด้าน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล โดยสามารถออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องและเกี่ยวข้องเฉพาะด้านในกลุ่มธุรกิจนั้น ๆ เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กรภาคธุรกิจให้ได้มากที่สุด โดยมีทั้งหลักสูตรมาตรฐานที่ครอบคลุมทักษะทางภาษาที่จำเป็น อาทิ ภาษาจีน-ญี่ปุ่นธุรกิจ สำหรับการพูดคุยธุรกิจเบื้องต้น รวมถึงหลักสูตรเฉพาะธุรกิจตามความต้องการ OKLS ก็สามารถออกแบบหลักสูตร ตำราเรียน และสื่อการสอนเพื่อรองรับได้ เช่น หลักสูตรสำหรับพนักงานโรงแรม เพื่อการสื่อสารต้อนรับอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรสำหรับพนักงานขาย ที่เน้นการเจรจา การแนะนำบริการหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีการชำระเงิน เป็นต้น

อีกทั้งยังช่วยรวบรวมคลังคำศัพท์ที่เป็นสินค้าเฉพาะของลูกค้าให้ด้วย เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องสำอาง คำแนะนำในการดูแลผิวสำหรับพนักงานขายของแบรนด์สกินแคร์  ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเพื่อให้บริการให้กับลูกค้าชาวจีนหรือญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการขายและสร้างBrand Loyalty  นอกจากนี้ ในแต่ละหลักสูตรยังได้คำนึงถึงมิติทางด้านวัฒนธรรมของภาษานั้น ๆ โดยทุก ๆ หลักสูตรจะออกแบบโดยคำนึงถึงระดับของภาษาที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ สอดแทรกมารยาท วิถีชีวิต และความเชื่อของชาวจีนและชาวญี่ปุ่น ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการสื่อสาร รวมถึงยังมีการให้ผู้เรียนในแต่ละหลักสูตรได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงอีกด้วย

ในด้านครูผู้สอน OKLS ได้คัดเลือกทั้งครูคนไทยและครูเจ้าของภาษา ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาด้านภาษา หรือการสอนภาษา และผ่านการสอบทั้งข้อเขียน สัมภาษณ์ และทดสอบการสอน โดยจะมีฝ่ายวิชาการให้คำปรึกษา ประเมินคุณภาพการสอน รวมถึงดูแลการสอนจนจบหลักสูตร เป็นการช่วยแก้เพนพ้อยท์ของลูกค้าองค์กรได้อย่างตรงจุด โดยลูกค้าองค์กรสามารถเลือกหลักสูตรและวางแผนรูปแบบการเรียนได้ตามความต้องการ อาทิ สามารถเลือกครูผู้สอนชาวไทยหรือเจ้าของภาษา กำหนดสถานที่เรียน โดยเลือกเรียนที่ทำงานของลูกค้าเอง หรือเรียนที่ OKLS ทั้ง 8 สาขาก็ได้ และยังสามารถจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ On-site  Online หรือแบบ Hybrid ผสมผสานตามเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ

“ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้นด้วยประสบการณ์การสอนทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นมานานกว่า 24 ปี OKLS พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยพัฒนายกระดับทักษะทางภาษาจีนและญี่ปุ่นให้กับบุคลากร เพื่อให้กลายเป็นอีกหนึ่งกุญแจดอกสำคัญ ในการปลดล็อกกำแพงทางภาษาระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการ ช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง” นายประทีปกล่าว

องค์กรเอกชน และหน่วยงานรัฐที่สนใจเพิ่มและพัฒนาทักษาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นให้กับพนักงานในองค์กร สอบถามเพิ่มเติมที่ OKLS ได้ที่ 02-165-0079, 02-947-6406-7 และ 081-918-9757 Facebook: OKLSSchool, Line: @OKLS และติดตาม Ticktok ของ OKLS ได้ที่@OKLS

[1] https://www.mots.go.th/news/category/656

[2] https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220528154119399

[3] https://www.mots.go.th/news/category/656

[4] https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220526141212587

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here