วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 การรับแบบ Quota (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) จำนวน 14 คน ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย รวม ๕ ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0

2) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน ได้แก่ TOEIC, TOEFLIELTS, MU-ELT, TU-GET หรือ CU-TEP ให้ผู้สมัครยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ 

3) จดหมายแนะนำตัวเอง พร้อมเขียน/พิมพ์บรรยายแสดงถึงความตั้งใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) ยื่นพร้อมแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://bit.ly/3SRnupl

หรือติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 064-586-2429 Twitter : hkh_pccms และ https://www.facebook.com/hkh.hst.pccms

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here