สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดหลักสูตรอบรมล่าสุด Up-skill & Re-skillด้าน PR แบรนด์ และสื่อสารกาตลาด ติวเข้มเน้นใช้งานจริงและขยายเครือข่าย PR Matchingดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กล่าวว่าหากนับเวลาจากสถานการณ์ COVID – 19 ก็เป็นช่วงเวลานานพอสมควรแล้ว ที่แวดวงการตลาดในแต่ละธุรกิจเผชิญกับความผันผวนจากภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคได้มีการปรับตัวที่รวดเร็ว การใช้ชีวิตในวิถีใหม่ ผู้คนได้ก้าวสู่โลก Digital Lifestyle ขณะเดียวกัน New Technology ได้เข้ามามีบทบาทให้การใช้ชีวิตในแบบเดิมๆ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามมาก็คือ ความต้องการในตลาดได้เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังนั้น ทักษะเดิมๆ ที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับต่อความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอทำให้ธุรกิจทั้งตัวแบรนด์ หรือองค์กร ผู้บริหาร นักการตลาด นักสื่อสารที่ต้องปรับตัวให้ทันกับความท้าทายใหม่ด้วยการเพิ่มศักยภาพ เพื่อพลิกโฉมธุรกิจให้สามารถเผชิญกับภาวะปกติใหม่ได้เท่าทันและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จึงได้เปิดการอบรมหลักสูตรพิเศษ “2023, PR and Marketing Communications Up-skill & Re-skill : พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมกระบวนทัศน์ใหม่ทางการสื่อสาร เพื่อรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง” ในหลักสูตรการบริหารงานสื่อสาร [Executive Communications Program: EXCOMM – PR Thailand 10] ทุกวันเสาร์ ระหว่าง 22, 29 เมษายน และ 13, 20 พฤษภาคม 2566 ณโรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (ราชดำริ) โดยมุ่งเน้นเนื้อหา 4 ประเด็น ที่สำคัญ ประกอบด้วย 4Cs อาทิ
(1) Content ได้แก่ Soft Power ‘ Thailand & Your Brand Communications’: การสร้างพลังจากต้นทุนและคุณค่ากับการสื่อสารเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ / Creativity Interesting Content Issues in Social Media:การสร้างสรรค์ เนื้อหาให้น่าสนใจผ่านสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ / How
to Create Your Content and Campaign on Digital :การสร้างประเด็นและแคมเปญให้โดดเด่น ตอบโจทย์ / CSR – CSV Direction for Successful Change Management in Business: ทิศทางและการดำเนินงานเพื่อสังคมให้ประสบความสำเร็จ
(2) Consumer Change & MARCOM ได้แก่ Re-skilling and Up-skilling for Marketing Communications after the Era of COVID: ปรับกระบวนทัศน์ด้านสื่อสารการตลาด หลังวิกฤตโควิด/ Consumer Trend, Strategic Marketing and Brand Communications : แนวโน้มพฤติกรรมและกลยุทธ์การสื่อสารไปยังผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ / ASEAN PR, Event, Brand Building and Marketing Communications:การประชาสัมพันธ์ สื่อสารแบรนด์ และส่งเสริมการตลาดในกลุ่มประชาคมอาเซียน
(3) Communication Strategies in Digital Era ได้แก่ Communications Strategy, Building Strong Relationships with Your Target Audience: การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการขับเคลื่อนองค์กร / Pursuing the Challenges of PR in the Metaverse: การปรับตัว ท่ามกลางความท้าทาย กับการประชาสัมพันธ์ยุคโลกเสมือนจริง / PR Matching and Strategic Communications Plan: การสร้างเครือข่าย และการวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร
(4) Crisis Communications & Channel ได้แก่ Effective Brand, PR & Marketing Communication Tools During Times of Crisis and social change: การใช้เครื่องมือสำหรับการสื่อสาร ในช่วงเวลาวิกฤต และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม / Update Trends in Journalism, Working Together to Brand Communications and Resolve Corporate Crises: เทรนด์ของสื่อสารมวลชน กับรูปแบบการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมแบรนด์ และแก้ไขภาวะวิกฤตองค์กร ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของหลักสูตร
ทั้งการบรรยายหลักการที่เกี่ยวข้อง / การแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากร และประสบการณ์ระหว่างกัน / การระดมสมองเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมรวมถึงการเจาะลึกกรณีศึกษา การวิเคราะห์ตัวอย่างสถานการณ์ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร การตลาด ประชาสัมพันธ์ แบรนด์สื่อสารภายใน สื่อดิจิทัล CSR จากองค์กรภาครัฐ เอกชน และ SMEเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สถานการณ์ ผันผวนที่รวดเร็วทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และกระแสสังคม

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมนอกจากจะได้รับแนวคิด ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ทางการสื่อสารเพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสื่อสารแล้วยังได้ร่วมเป็นการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 29,000 บาท/คน  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081-939-9964 /

www.prthailand.com / e-mail:tpra.prthailand@gmail.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here