เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธี “มอบทุนการศึกษาเพื่อนชุมชนประจำปี 2566″ โดยมีกรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน(คุณนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดระยอง(คุณกัลยรัชต์ เดชจินดา) อธิการบดีสถานศึกษาและคณะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะ ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชนและคณะ ผู้ปกครอง นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนดังกล่าว ซึ่งปีนี้สมาคมฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ตลอดหลักสูตรรวม 85 ทุน มูลค่าทั้งสิ้น 13,900,000 บาท
สมาคมเพื่อนชุมชนยังคงเล็งเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษา ให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับเยาวชนในจังหวัดระยอง ที่มีผลการเรียนดี  ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาตามที่มีความสนใจและมุ่งหวังไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 40 ทุนๆ ละ 70,000 บาทต่อปี รวมมูลค่าตลอดปีการศึกษาทั้งสิ้น 11,200,000 บาท ประกอบด้วย
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 20 ทุน
– คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 ทุน
– คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จำนวน 5 ทุน และ
– คณะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จำนวน 4 ทุน และ

ระดับอาชีวศึกษา(ปวช. หลักสูตร 3 ปี) จำนวน 45 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปี รวมมูลค่าตลอดปีการศึกษาทั้งสิ้น 2,700,000 บาท ประกอบด้วย
– สาขาอุตสาหกรรม จำนวน 29 ทุน
– สาขาพาณิชยกรรม จำนวน 13 ทุน
– สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  จำนวน 3 ทุน
นอกจากพิธีการช่วงเช้า ในช่วงบ่ายได้มีรุ่นพี่ที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อนชุมชน มาร่วมกันจัดกิจกรรม Reunion เพื่อสร้างการรับรู้และทำความรู้จักสมาคมเพื่อนชุมชนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องทุนเพื่อความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย
สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่มปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย และกลุ่มจีพีเอสซี เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดที่รวมตัวกันเป็นครั้งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประสานและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความจริงใจ จริงจัง มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจฐานราก และด้านสังคม จากความร่วมแรง ร่วมมือและร่วมใจของผู้ประกอบการนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่จริงจังและยั่งยืนต่อชุมชน อุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here