นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของไทย กล่าวว่า SPC มีความภาคภูมิใจที่ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนหรือ CGR ประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยรางวัลดังกล่าว มีการสำรวจภายใต้หลักเกณฑ์ 5 ข้อ ได้แก่ 1.สิทธิของผู้ถือหุ้น 2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3.การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่ง SPC ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโครงการอย่างดีเยี่ยม

นอกจากนี้ SPC ยังได้รับคะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ) คือ ดีเยี่ยม ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ของAGM Checklist ประเมินเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เช่น การให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเผยแพร่เอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัท การจัดประชุมในวันและเวลาที่เหมาะสม กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นับเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพความเป็นเลิศในการดำเนินงานของ SPC สะท้อนถึงการมีธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ และการบริหารแบบยั่งยืนของบริษัทตามหลัก ESG  ให้ความใส่ใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ควบคู่การเดินหน้าขยายธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุน ผลการประเมินนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษัท อันเป็นส่วนช่วยให้องค์กรเติบโตและดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here