อนาคตเด็กไทยอยู่ในมือคุณ! มารวมพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย ในเวที TEP Forum 2024 “สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้: เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ”

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) ผนึกภาคีด้านการศึกษา องค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคสังคม ที่เกี่ยวข้อง จัดงานประชุมวิชาการ TEP Forum 2024 “สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้: เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ” พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบ ตั้งเป้าหมายสู่การเปลี่ยนแปลงอนาคตการศึกษาไทยในทุกมิติ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ กรุงเทพฯ
ในงานวันแรกพบกับเวทีเครือข่ายที่พร้อมเดินหน้าสู่การปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างเต็มรูปแบบในประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องปฐมวัย การพัฒนาครู สาธิต – นำเสนอนวัตกรรมด้านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ (Enrichment program) กลไกสนับสนุนโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมเสวนา และ Workshop ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “ความรู้ฐานราก 3 มิติ (Self, EF, พัฒนาการ )ในพัฒนาการเด็ก”, “ทำไม “ปฐมวัย” ต้องเป็นวาระแห่งชาติ”, “พ่อแม่ที่มีอยู่จริง: ปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย”, “รอยเชื่อมต่อจากปฐมวัยไปสู่ระดับประถม: เชื่อมอย่างไรให้ Seamless?”, “All Things Considered”, “การผลิตและพัฒนาครู เพื่อยกระดับนักการศึกษาไทยอย่างไร้รอยต่อ”, “เสวนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาคนโยบาย ผู้ใช้ครู และว่าที่ครูรัก (ษ์) ถิ่น”, “PA สู่ความสำเร็จ: เทคนิคการจัดการเรียนรู้และประเมินผลอย่างมืออาชีพ”, “การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน: กลไกสนับสนุนโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ”, “ระบบการศึกษาแบบไร้รอยต่อ (Seamless Education)”, “การขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ประสบการณ์จาก Learning Cities”, “นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่”, “นวัตกรรมเชิงระบบ โมเดล”, “การปลดล็อคข้อจำกัด ข้อเสนอ/ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย”, “Showcase: Learning Platform ระบบธนาคารหน่วยกิต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ในวันที่ 2 พบกับพิธีเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมรวมพลังภาคีในแวดวงการศึกษา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อยกระดับการศึกษาไทย อาทิ การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, “พัฒนาผู้เรียนด้วยฐานสมรรถนะ” โดย ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์, “ศึกษาและเรียนรู้อย่างไร้รอยต่อกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท, กิจกรรม TEP Talk Series: ร่วมสร้าง “เมืองแห่งการเรียนรู้” (Learning Cities) กับ 5 แรงบันดาลใจจาก 5 กลุ่มเครือข่ายภาคการศึกษา การเสวนาในหัวข้อ “สร้างสมรรถนะเพื่อคนทุกวัย รับความท้าทายแห่งอนาคต”, “อนาคตการศึกษาไทยควรเป็นอย่างไร”, “สร้างนโยบาย สร้างสมรรถนะคนไทย ให้เรียนรู้อย่างไร้รอยต่อ” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา การส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการศึกษาไร้รอยต่อ เพื่อสร้างสมรรถนะคนไทย” โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมการประกาศความร่วมมือการศึกษาไทยไร้รอยต่อ

สำหรับผู้สนใจร่วมเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน “สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้: เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ” ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี! พร้อมรับของที่ระลึก และใบประกาศนียบัตร  ที่ https://bit.ly/4c5Jvei

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here