เมื่อเร็วๆ นี้ คุณธงชัย  ศิริธร ที่ปรึกษาบริษัท ไทยน้ำทิพย์  นำทีมตัวแทนพนักงานจากโรงงานนครราชสีมา  เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และไม้ยืนต้น  บริเวณแหล่งน้ำในชุมชนบ้านลิ่มทอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของมูลนิธิโคคา-โคลา โดยไทยน้ำทิพย์เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ ดังกล่าว กิจกรรมนี้ดำเนินการเพื่อคืนน้ำสู่ชุมชนและธรรมชาติในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มภายในปี พ.ศ. 2563 ทั้งยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทย โดยโครงการ “รักน้ำ” มีพันธกิจในการสร้างความยั่งยืนให้กับ “น้ำ” ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเครื่องดื่มผ่านกรอบการทำงาน 3 Rs ได้แก่

Reduce ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม
Recycle นำน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มคืนสู่ธรรมชาติผ่านการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วจนได้น้ำสะอาดในระดับที่สัตว์น้ำสามารถอาศัยอยู่ได้ ขณะเดียวกัน ก็นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ในกระบวนการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการผลิต และลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำภายนอกของชุมชน
Replenish คืนน้ำกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติ ในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม

โครงการ “รักน้ำ” เริ่มต้นในปี 2550  ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต ตลอดจนเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มผู้บริหาร พนักงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here