สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ เปิดพื้นที่สาธารณะ “TIJ COMMON GROUND” เพื่อชวนแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดเห็นในมิติที่หลากหลายของความยุติธรรม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ทุกคนเข้าร่วมได้ พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมแรกในธีม “Rethinking Myths of Justice ยุติธรรม…ตามที่คุณเชื่อ(?)” นำเสนอมุมมองความยุติธรรมที่เป็นภาพจำของประชาชนทั่วไป เริ่มหัวข้อแรกกับประเด็น ความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่ายวันที่ 28 และ 30 มีนาคม 2566 นี้

ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ เปิดเผยว่า สถาบันฯ ดำเนินงานด้วยความเชื่อมั่นว่า ‘ความยุติธรรมแท้จริงแล้วไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงแวดวงของนักกฎหมายเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของคนทุกคน’ ดังนั้นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม สถาบันฯ จึงมุ่งสนับสนุนให้ ‘ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม’ มีการตอบสนองต่ออาชญากรรมและปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม พร้อมรับเอาการมีส่วนร่วมจาก ‘ฝ่ายประชาชนและกลุ่มเยาวชน’ มาใช้พัฒนาศักยภาพ เผยแพร่ความรู้ และปลูกฝังวัฒนธรรม
การเคารพกฎกติกา เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อหลักนิติธรรมในสังคม

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2554 สถาบันฯ ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเชิงวิชาการที่มุ่งหวังให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในสังคมมาโดยตลอด ทั้งในลักษณะงานวิจัย งานผลักดันเชิงนโยบาย และงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม พร้อมยังมีการดำเนินงานควบคู่ไปกับการผลักดันและส่งเสริมให้สังคมตระหนักว่า
‘ความยุติธรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน’ โดยใช้หลักการดำเนินงานที่เน้น ‘ประชาชนเป็นศูนย์กลาง’ (People-Centered Strategy) การขยายกรอบภารกิจครั้งนี้  จึงมีส่วนมาจากฐานความเชื่อว่ามาตรฐานความยุติธรรมที่สมาชิกในสังคมยอมรับว่าเหมาะสมและใช้เป็นหลักการในการอยู่ร่วมกันนั้น ย่อมเกิดขึ้นและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามพลวัตรของสังคมนั้นๆ จึงมุ่งเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมกันเสนอมุมมองและแสดงความคิดเห็นความยุติธรรมที่ปรารถนา โดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในแวดวงหรือมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความร่วมมือในการออกแบบขับเคลื่อนสังคมแห่งความยุติธรรมและสร้างนวัตกรรมการพัฒนา

“TIJ Common Ground จึงเป็นความริเริ่มใหม่ของสถาบันฯ ที่มุ่งเปิดพื้นที่ในการสื่อสารให้กับคนทั่วไป
ในประเด็น “ความยุติธรรมในสังคม” ใน Concept “เป็นมิตร เปิดกว้าง สร้างสรรค์” กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่นี้
จึงเน้นการจุดประเด็น ชวนคิด พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองของความยุติธรรม ระหว่างกลุ่มคนจากแวดวงต่างๆ ซึ่งอาจมีระดับความรับรู้ และประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน โดยไม่มีข้อจำกัด

TIJ COMMON GROUND เป็นกรอบการดำเนินงานของสถาบันฯ ที่มุ่งสื่อสารกับคนทั่วไปในประเด็น
‘ความยุติธรรมในสังคม’ (Social Justice) เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับนำเสนอเนื้อหาสาระทั่วไป เชิงตั้งคำถาม ชวนคิด และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีกิจกรรมทั้งในบริเวณอาคารที่ออกแบบให้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานเครือข่ายของสถาบันฯ และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่

ในบริเวณอาคารสถาบัน พื้นที่กิจกรรมจะอยู่ในชั้นที่ 1 และ 2 มีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี  เน้นการแนะนำ สร้างความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจกับผู้มาเยี่ยมชมผ่านการสื่อสารเรื่องความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม ส่วนชั้นที่ 2 เป็น Justice Design Studio ที่เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาความยุติธรรม

ดร.พิเศษ เสริมว่า TIJ COMMON GROUND จะเติบโตและพร้อมในการเป็นพื้นที่สื่อกลางในการจุดประเด็นให้ประชาชนเข้ามาแลกเปลี่ยนแบ่งบัน ความคิดเห็น ประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนสังคมแห่งความเป็นธรรม ธีมแรก
ที่เลือกใช้เปิดพื้นที่จึงอยู่ในหัวข้อ “Rethinking Myths of Justice ยุติธรรม…ตามที่คุณเชื่อ(?)” โดยนำเสนอเนื้อหาและสื่อสารเรื่องราวความยุติธรรมจากภาพจำของประชาชน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้เดิมที่สถาบันฯ มีและการแชร์มุมมองจากหลากหลายภาคส่วน

เราได้หยิบยกแง่มุมที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “ความเชื่อ” หรือ “มายาคติ” ที่คนส่วนหนึ่งจะนึกถึง เมื่อพูดถึง “กระบวนการยุติธรรม” มาชวนท่านทั้งหลายลองกลับมุมคิด และพิจารณาข้อมูลกันอีกสักครั้งให้รอบด้าน เพื่อว่าท่านอาจจะมองทะลุ “ภาพจำ” หรือ “มายา” และมองเห็นทางเลือก หรือทางออกใหม่ๆ ที่เราอาจนำมาใช้ เพื่อผลักดันและทำให้ความยุติธรรม “เป็นเป้าหมายร่วมกัน และเป็นเรื่องของ พวกเราทุกคน” ได้อย่างแท้จริง

เรื่องแรกในธีม ชวนคิด ชวนมองใหม่ เพื่อให้เราหลุดพ้นกรอบ “มายาคติ” ที่อาจจำกัดนี้ คือหัวข้อเรื่อง
“ความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่าย” เราอยากชวนท่านมาพูดคุยกันว่า “ราคา” สิ่งที่บุคคลและญาติมิตรของคนๆ นั้น
ต้อง “จ่าย” เมื่อจำต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้น ตัวเลขที่แท้จริง เป็นอย่างไร  ที่สำคัญคือ แล้วบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ มองเห็นภาพของ “ราคา” ที่ต้องจ่ายนี้
ไปในทิศทางเดียวกันกับคนทั่วไปในสังคมหรือไม่เพื่อหาคำตอบเหล่านี้ร่วมกัน เราจึงอยากเชิญชวนท่านมาร่วมกิจกรรมการเสวนาในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม ซึ่งก็คืออีกสองวันจากนี้ และหลังจากนั้น ผู้สนใจยังสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้นตามหัวข้อดังกล่าว  หรือจะร่วมกิจกรรมออนไลน์ก็ได้ ตั้งแต่วันนี้ไปจนช่วงปลายเดือนเมษายน  เมื่อครบกำหนด เราก็จะนำเสนอหัวข้อใหม่ ภายใต้ธีมยุติธรรมตามที่คุณเชื่อ ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน

ความฝันของพวกเราคือ ในวันหนึ่งซึ่งหวังว่าจะอีกไม่นานนับจากนี้  TIJ Common Ground   จะเติบโตและกลายเป็น “ชุมชน” ที่มีสมาชิกจากทุกแวดวง ทุกกลุ่มอายุและความสนใจ เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างสม่ำเสมอ ในบรรยากาศที่ทุกคนสบายใจ บน “พื้นที่สาธารณะที่เป็นมิตร เปิดกว้าง และสร้างสรรค์” ซึ่งทุกคนมีส่วนเป็น “เจ้าของ” ร่วมกันดร.พิเศษ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ TIJ COMMON GROUND ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีแดง รวมถึงใกล้กับสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น กระทรวงยุติธรรม, ศาลปกครอง, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตัวอาคารมีการออกแบบให้บริการตามหลักของ Universal Design ที่เข้ากับคนทุกกลุ่มและสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงพื้นที่ รวมถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับประเมินให้อยู่ในระดับ Gold ของมาตรฐาน Green Building ครอบคลุมด้วยบริการ Co-Working Space, ห้อง Learning Studio รองรับการจัดกิจกรรมอบรม-สัมมนาขนาดเล็ก, ห้องประชุม Conference Hall รองรับการจัดกิจกรรมอบรม-สัมมนาขนาดใหญ่ รวมถึงมีแผนงานเปิดบริการมุมห้องสมุดในอนาคต ผู้ที่มาเยี่ยมชมนอกจากจะได้ใช้บริการพื้นที่แล้ว ยังสามารถพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ และเครือข่ายที่แวะเวียนกันมาจัดกิจกรรมให้คำแนะนำและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่ท่านสนใจด้วย

กิจกรรม Rethinking Myths of Justice ยุติธรรม…ตามที่คุณเชื่อ(?) ในหัวข้อที่ 1 “ความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่ายจะจัดขึ้น ณ TIJ COMMON GROUND สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 28 และ 30 มีนาคม 2566 นี้

ผู้ที่สนใจใช้บริการ TIJ COMMON GROUND เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกประเด็นเกี่ยวกับความยุติธรรม หรือใช้บริการพื้นที่ Working Space ที่ตอบโจทย์การทำงานในหลากหลายรูปแบบ สามารถติดต่อได้ทาง Line Official Account: TIJ Common Ground

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here