ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย ดร.อาภากร   สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  และผู้บริหาร วว. ร่วมประชุมหารือในโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา E-Commercial and Innovation Park (ECIP) กับ ดร.กิติพงศ์  พร้อมวงศ์  ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอ.วช.)  ผู้แทนภาคเอกชนจากประเทศจีน  ได้แก่  CECC-CBEC, Beijing  Talent  International  Exhibition Co.,Ltd., Jinhua Xingbu  Tech  Co.,Ltd., CompAsia Ltd. และทีมงานผู้ดำเนินโครงการ ECIP  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และสมาคมการค้าดิจิทัลไทย   เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2566  ณ ห้องประชุมชั้น 5  อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

ประเด็นการหารือครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ความพร้อมของ วว. ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ จากโครงสร้างพื้นฐานและกลไกสนับสนุนปัจจุบันที่สามารถเริ่มต้นดำเนินการได้และสิ่งที่ต้องการการลงทุนเพิ่ม  2) กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการภายใน SMEs Innovation Park  3) กลไกการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเทคโนธานี  4) แผนธุรกิจและแนวทางการหารายได้  5) ความร่วมมือกับ มทร.ธัญบุรี ในการนำนักศึกษาเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน  และ 6) การคัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพ (Product Champion)

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา ECIP  เป็นการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์หรือโรงงานต้นแบบในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการเจาะตลาด (online & offline) และการพัฒนาและผลิตสินค้าสำหรับการค้าขายภายในประเทศและการส่งออกครบวงจร โดยปัจจุบันในพื้นที่ 15 จังหวัด มี 21 อุทยานวิทยาศาสตร์และโรงงานต้นแบบระดับกึ่งอุตสาหกรรม แบ่งเป็นด้านเกษตรอาหาร 17 แห่ง ด้านพลังงานและวัสดุชีวภาพ 2 แห่ง และด้านสุขภาพและการแพทย์ 2 แห่ง

นอกจากนี้คณะที่เข้าร่วมการประชุมได้เยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ฯ ของ วว.  ได้แก่ ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS)  โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (การสกัดสารสมุนไพร)  และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs  ซึ่งมีศักยภาพช่วยส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชนอย่างยั่งยืนในรูปแบบของระบบนิเวศนวัตกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here