ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย  ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน  ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  ดร.จิตรา  ชัยวิมล   รองผู้ว่าการบริหาร  ดร.วดี  วิชัยดิษฐ์   ผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา  ดร.ดวงพร  อุนพานิช  ผู้อำนวยการ  ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ  นายเฉลิมชัย   จีระพันธุ์  ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม   ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส  นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ  รับตำแหน่งใหม่ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)  ในวันศุกร์ที่  23   ธันวาคม  2565  ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี

ทั้งนี้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นคนที่ 4  มีความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารอย่างรอบด้าน มุ่งมั่นที่จะนำสถาบันพระปกเกล้าให้เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำด้วยวิสัยทัศน์ สานต่อนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้าให้เป็นสถาบันวิชาการ ชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยเน้นการพัฒนาความเข้มแข็งภาคประชาสังคมและเยาวชนให้มีความเป็นพลเมือง เพื่อความยั่งยืนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here