สถาบันการจัดอันดับ University Ranking by Academic Performance 2021-2022 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการจัดอันดับ ดังนี้

อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อันดับ 7 ของไทย
อันดับ 1212 ของโลก
และได้รับการจัดอันดับตามสาขาวิชา ดังนี้
อันดับ 1 ของไทย ในสาขาวิชา Mechanical Engineering (อันดับ 483 ของโลก) และสาขาวิชา Mathematical Sciences (อันดับ 688 ของโลก)

อันดับ 2 ของไทย ในสาขาวิชา Energy & Fuels (อันดับ 415 ของโลก) สาขาวิชา Engineering (อันดับ 557 ของโลก) และสาขาวิชา Chemical Engineering (อันดับ 784 ของโลก)

อันดับ 6 ของไทย ในสาขาวิชา Technology (อันดับ 901 ของโลก)

อันดับ 7 ของไทย ในสาขาวิชา Materials Engineering (อันดับ 929 ของโลก) สาขาวิชา Environmental Sciences (อันดับ 951 ของโลก) และสาขาวิชา Chemical Sciences (อันดับ 1246 ของโลก)

หมายเหตุ
•       URAP ใช้ 6 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยเน้นที่ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งเชิงคุณภาพ ปริมาณ และประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในการวิจัยระหว่างประเทศ ดังนี้ Article 21%, Total Document 10%, Citation 21%, Article Impact Total 18%, Citation Impact Total 15% และ International Collaboration 15%
•       ใช้ฐานข้อมูลจาก Web of Science และ Incites โดยตัวชี้วัดไม่ได้เทียบสัดส่วนกับขนาดของมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายถึงจำนวนอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา (Size dependence)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here