ศ .(พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อว. เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา  โดยมีวาระสำคัญคือ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ในการหารือความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ระหว่างไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2565  โดยในวันที่ 6 ตุลาคม 2565  คณะผู้แทนไทยประกอบด้วย รมว.อว. ผู้บริหารระดับสูง อว. และ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และการฝึกอบรมวิชาชีพ (Ministry of Labour and Vocational and Training: MLVT) กัมพูชา

โอกาสเดียวกันนี้  รศ.ดร.พาสิทธิ์   หล่อธีรพงศ์  รองปลัดกระทรวง  อว.  ได้นำคณะผู้แทนฝ่ายไทย  พร้อมด้วย  น.ส.กาญจนา  ทุมมานนท์ ผอ.สำนักผู้ว่าการ และ ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผอ.กองพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม วว. เข้าร่วมประชุมระดับ Senior Official Meeting เพื่อหารือด้านทุนการศึกษา การพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน การผลิตครู อาชีวศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพกัมพูชากับผู้บริหาร MLVT กัมพูชา นอกจากนี้คณะฯ ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา (Ministry of Education, Youth and Sport : MoEYS) ของราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือความร่วมมือด้านอุดมศึกษาด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here