สภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ซึ่งประกอบด้วยประธานสภาอาจารย์ / สภาคณาจารย์ / สภาพนักงาน  และที่เรียกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกรวม 28 แห่งทั่วประเทศ  สมัยสามัญ  ครั้งที่ 6/2565 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบ On-site และ Online ด้วยระบบ WebEx Meeting โดยมีผู้เข้าประชุม และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 50 คน สำหรับการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2565 ในวันที่ 18 มิถุนายน  2565 เวลา 08.30-16.00 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx Meeting) ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  มจพ.  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วรวิทย์  จตุรพาณิชย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับและเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ปอมท.  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์  บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธาน ปอมท. กล่าวขอบคุณ และมอบโล่ที่ระลึกการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม มอบของที่ระลึก แก่ผู้เข้าประชุม on-site และช่วงบ่าย ผู้เข้าประชุม เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง และเยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ มจพ. ตามลำดับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here