สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 2 ทีม ซึ่งประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญาตรีจาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คือ ทีม “POST sMART ” และ ทีม “Knock Everything Foreverเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขัน ในเวทีการประกวดแผนการตลาดและการสร้างแบรนด์ระดับนานาชาติ “Global  Brand Planning Competitionประจำปี 2566 ที่จัดโดยสมาพันธ์การตลาดจีนระดับโลก (Global Chinese Marketing Federation – GCMF) ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

 แผนการสร้างแบรนด์ “Thailand Post Mart” นำเสนอโดยทีม “POST sMART ” ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมภาษาอังกฤษ ทีมนี้ประกอบด้วย นางสาวปาณิสรา ธัมอารีย์รัตน์, นายสาละ เวียงเก่า นางสาววริษฐา จึงวิวัฒนาภรณ์, นางสาวพัทรกมล ทองอยู่ และ นายพล วนาโรจน์

ส่วนแผนการสร้างแบรนด์ “ไปรษณีย์ไทย” ที่เสนอโดยทีม “Knock Everything Forever” ก็คว้ารางวัลเหรียญทอง และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมภาษาอังกฤษ ไปครองเช่นกัน ทีมนี้ประกอบด้วยนางสาววรัณย์พร จันทนยิ่งยง, นายศุภกิตติ์ ชาง, นายภาสวุฒิ ประสิทธิ์วรนันท์, นางสาวศตพร เวชทัพ, นายนนท์ปวิธ สุวัตถิกุล, นางสาวสีตลา สุวิวัฒน์ธนชัย และ นางสาวรมิตา จุฑาสันติกุล

โดยในครั้งนี้ ผู้บริหารจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ดร. สมชาติ วิศิษฐ์ชัยชาญ รองนายกสมาคมและ อุปนายกและประธานฝ่ายองค์ความรู้ด้านการตลาด, คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล อุปนายก และ ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ คุณจันทร์เพ็ญ ทานนท์ ผู้จัดการฝ่ายภาคีการศึกษา นำทีมนักศึกษาไทยไปแข่งขัน

“Global Brand Planning Competition” หรือ GBPC เป็นการแข่งขันประกวดแผนการตลาด และ การสร้างแบรนด์ระดับนานาชาติ จัดโดย สมาพันธ์การตลาดจีนระดับโลก (Global Chinese Marketing Federation หรือ GCMF) เวทีนี้ถูกก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจาก จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน และ ฮ่องกง โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมนิสิต นักศึกษาผู้มีความสามารถด้านการตลาดที่ยอดเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก มาร่วมแข่งขัน และแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาเรื่องการตลาดและการสร้างแบรนด์ โดยส่งเสริมใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

เกณฑ์การตัดสินครอบคลุมปัจจัยสำคัญต่างๆ ทั้งด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่มตลาดเป้าหมาย คู่แข่งจนไปถึงการวางกลยุทธ์ และการวางแผนงานที่ถูกคิดมาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในระยะสั้น และในระยะสะท้อนถึงศักยภาพ เอกลักษณ์ของแบรนด์ และคุณค่าหลักของแบรนด์

GBPC ท้าทายให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาแผนธุรกิจที่ครอบคลุมโดยมุ่งเน้นที่การสร้างแบรนด์ และการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ที่เลือก โดยพวกเขาต้องทำการวิเคราะห์ วางกลยุทธ์ และวางแผนการสร้างแบรนด์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และแสดงความเข้าใจในตลาดเป้าหมาย

การแข่งขันอันทรงเกียรตินี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงทักษะ และความภาคภูมิใจต่อประเทศและมหาวิทยาลัยของตน นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและเพื่อนร่วมงานทั่วโลก นำเสนอคุณค่าอันมีค่าในอุตสาหกรรมการตลาดระหว่างประเทศอีกด้วย  GBPC จึงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักการตลาดรุ่นใหม่ทั่วโลกได้แสดงศักยภาพ เพื่อช่วยในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการตลาดทั่วโลกสืบไป

บรรยายภาพ

 คุณโรเจอร์ หวาง นายกสมาคมการตลาดแห่งสิงคโปร์ และรองประธาน สหพันธ์การตลาดจีนระดับโลก (GCMF) ร่วมกับ นายบุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับทีม “POST sMART” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย นางสาวปาณิสรา ธัมอารีย์รัตน์, นายสาละ เวียงเก่า, นางสาววริษฐา จึงวิวัฒนาภรณ์, นางสาวพัทรกมล ทองอยู่ และนายพล วนาโรจน์

คุณโรเจอร์ หวาง นายกสมาคมการตลาดแห่งสิงคโปร์ และรองประธาน สหพันธ์การตลาดจีนระดับโลก (GCMF) ร่วมกับ นายบุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับทีม “Knock Everything Forever” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยนางสาววรัณย์พร จันทนยิ่งยง, นายศุภกิตติ์ ชาง, นายภาสวุฒิ ประสิทธิ์วรนันท์, นางสาวศตพร เวชทัพ, นายนนท์ปวิธ สุวัตถิกุล, นางสาวสีตลา สุวิวัฒน์ธนชัย และนางสาวรมิตา จุฑาสันติกุล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here