ปัจจุบันการสร้างภาพทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยแพทย์วินิจฉัย และรักษาโรคในผู้ป่วย ทำให้ประเทศไทยต้องการกำลังคนในสายงานรังสีวิทยาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้บุคลากรด้านรังสีวิทยาโดยเฉพาะนักรังสีเทคนิคเป็นที่ต้องการและถือเป็นวิชาชีพขาดแคลนในประเทศไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้จัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ล่าสุด คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ววจ.  จึงได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวน 70 คน   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพรังสีเทคนิคร่วมกับความรู้ทางคลินิก ทั้งในสาขารังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวถึงจุดเด่นของหลักสูตร คือ ได้เรียนรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรียนรู้กับเทคโนโลยีการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องจำลองการฉายรังสีเสมือนจริง (Virtual Environment of a Radiotherapy Treatment room: VERT) พร้อมกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครบครัน โดยหลักสูตรผ่านการรับรองจากกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค สามารถประกอบวิชาชีพได้ทั้งนักรังสีเทคนิค นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงทางด้านรังสีวิทยา ฟิสิกส์การแพทย์ เพื่อเป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการทางด้านรังสีวิทยาหรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรรังสีเทคนิคเช่นเดียวกัน

 สำหรับการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 70 คน แบ่งจำนวนการรับเข้าศึกษาเป็น 4 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โครงการเพชรจุฬาภรณ์ จำนวน 20 คน, รอบที่ 2 โควตา (Quota) โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ จำนวน 15 คน โครงการจุฬาภรณ์-EEC จำนวน 30 คน รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission)  โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ จำนวน 5 คน โครงการจุฬาภรณ์-EEC จำนวน 1 คน รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)  พิจารณาตามความเหมาะสม

ประกาศรับสมัคร >>>> https://bit.ly/3DnHhaw  สอบถามเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ : 06-4217-6268  Email : rt@cra.ac.th Website: http://hst.pccms.ac.th/rt หรือ www.pccms.ac.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here