พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และนายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1 และ ในฐานะประธาน ชมรม NT STRONG พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี2566 โดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด WHAT THE FACT? “แค่สงสัยก็เสิร์ช ACTAi เลย” ซึ่งนำเสนอฟังก์ชันการใช้งานเว็บไซต์ “ACT Ai” ที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริต โดยมี นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมส่งเสียงถึงรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีที่มาร่วมปาฐกถาพิเศษ แสดงวิสัยทัศน์ พร้อมประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ)

NT ยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดถือปฎิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดย NT มุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรตั้งมั่นอยู่บนหลักการที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งการแก้ปัญหาการทุจริตคอรรัปชัน นำมาสู่การพัฒนาระบบงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ ยึดความถูกต้อง บนผลประโยชน์องค์กรและประเทศชาติเป็นสำคัญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here