ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามความร่วมมือสิทธิประโยชน์ภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME  ปีงบประมาณ 2566 ด้วยแนวคิด “SME  Privilege  Clup คลับพิเศษสำหรับ SME” กับ รศ.ดร.วีระพงศ์  มาลัย  ผู้อำนวยการ  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะหน่วยงานประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ได้แก่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด  สถาบันอนุญาโตตุลาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแต้มต่อทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย ด้วยการมอบส่วนลดสิทธิพิเศษในการใช้บริการด้านต่างๆ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว  วว.  จะมอบสิทธิประโยขน์ให้กับ  SME  ที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับ  สสว.  ได้แก่ส่วนลดค่าบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจประเมินและรับรอง สูงสุด 10%  อาทิ

  • การเกษตร (ดิน ปุ๋ย พืช) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Spray dryer การทดสอบความเป็นพิษ การศึกษาความคงสภาพ)
  • ระบบขนส่งทางราง (ทดสอบชิ้นส่วน อบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี)
  • บรรจุภัณฑ์ (ทดสอบบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์)

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการให้สูงขึ้น เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดสากล  พร้อมผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here