ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)   ลงนามความร่วมมือกับ  พลเอกวิสันติ   สระศรีดา   กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ช่อง  5   ในฐานะตัวแทนกองทัพบก  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการตลาด  สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ ชุมชน โอทอป วิสาหกิจรายย่อย และผู้ประกอบการ SMEs  ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของแต่ละฝ่าย  โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี  โอกาสนี้ ดร.โศรดา  วัลภา  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ   วว.  พลโทวสันต์   ทัพวงศ์  และ นางสาวทวินันท์  คงคราญ   รองผู้อำนวยการใหญ่  สายงานปฏิบัติการ  ททบ. 5   พร้อมผู้บริหาร  บุคลากร  ทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ  ในวันที่  28  สิงหาคม  2566  ณ  ห้องประชุม ชั้น 19  อาคารเบญจรังสฤษฏ์  ททบ. 5  สนามเป้า

ทั้งนี้การดำเนินงานของ  วว. ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว  มุ่งเน้นบูรณาการในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวง อว. ที่มีศักยภาพในการวิจัยและให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจในภูมิภาคต่างๆ  ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ซึ่งเป็นสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพ และสร้างคุณูปการที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

โดย ททบ. 5 จะผลักดันสินค้าและบริการของผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานจาก วว. ให้สามารถเข้าสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ ทั้งมรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์  พร้อมเชื่ยมโยงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการฯ อย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here