จากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้เจ็บป่วยในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งอาชีพพยาบาลเป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพด่านหน้าที่มีความสำคัญและมีปริมาณความต้องการสูง บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (วพร.) เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการศึกษา และส่งเสริมการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ SYS ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้แก่นักเรียน วพร. ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษา 200,000 บาท โดยมี นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียนพยาบาล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

“SYS ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนของชาติมาโดยตลอด สำหรับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (วพร.) บริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี 2564 ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้ปีละ 20 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกันแก่เยาวชน ส่งเสริมการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย รวมถึงช่วยส่งเสริมศักยภาพการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไป ดร.เภา บุญเยี่ยม ผู้จัดการสายงานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด กล่าว

ในแต่ละปี วพร. ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ กระจายไปทำหน้าที่เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายหลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น

การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือในครั้งนี้ SYS เชื่อว่า จะช่วยส่งเสริมการผลิตบุคลากรวิชาชีพพยาบาลให้กับระบบสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาจากรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ

สำหรับปี 2565 นี้ SYS ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการมอบโอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชนของชาติอย่างเท่าเทียมกันด้วยการจัดตั้งโครงการต่างๆ ด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน แต่บริษัทยังมีโครงการสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน ตลอดจนการมุ่งให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รวมถึงมีกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หลากหลายโครงการที่ทำร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องด้วย

#SYS#เหล็กดีที่คุณไว้ใจ#เหล็กไทยหัวใจกรีน#เหล็กเอชบีมไวด์แฟลงก์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here