กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) ขนทัพผู้ประกอบการโอทอป โชว์และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ในงาน  OTOP City 2022  ซึ่ง กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  จัดขึ้นระหว่างวันที่  17–25  ธันวาคม 2565  ณ อาคารชาเลนเจอร์  1-3  อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “มอบความสุขจากภูมิปัญญา  ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย” โอกาสนี้  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธีเปิดงาน  OTOP  City  2022  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565  พร้อมคณะให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการและร้านค้าผู้ประกอบการโอทอป  ณ บูธนิทรรศการและร้านค้า วว. (อาคารชาเลนเจอร์ 2) ซึ่งนำวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (วทน.)  เข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพและเสริมแกร่งผู้ประกอบการ  เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการแข่งขัน  โดยมี ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว. พร้อมด้วย นางปริยะดา  วิสุทธิแพทย์  ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร วว.  นางสาวปัทมา  ลิ่วเลิศมงคล  ผอ.กองประชาสัมพันธ์  วว. รวมทั้งผู้ประกอบการและบุคลากร วว. ร่วมต้อนรับ

“…วว. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทรัพยากรในพื้นที่  โดยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม ในการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากทรัพยากรในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับชุมชน  มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่  เพื่อร่วมดำเนินการจัดการห่วงโซ่คุณค่าทรัพยากรในพื้นที่ให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จนมีเครือข่ายที่สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างยั่งยืน  สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงาน  OTOP  City  2022 เป็นหนึ่งในผลงานที่เป็นรูปธรรมซึ่ง วว. ภาคภูมิใจ…” ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ทั้งนี้ วว. จัดแสดงบูธนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมแกร่งผู้ประกอบการในงาน  OTOP  City  2022   ได้แก่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) บริการสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค/เครื่องดื่ม  วิเคราะห์ ทดสอบ ประเมินอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร  ที่ปรึกษา/ฝึกอบรมด้านการผลิตและวางสายการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านเทคโนโลยีอาหาร  ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางครบวงจร (ICOS) บริการผลิตต้นแบบลเครื่องสำอาง   ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย  ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางระดับอุตสาหกรรม  บริการที่ปรึกษา/ฝึกอบรมด้านเครื่องสำอาง  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  บริการทดสอบ ให้คำปรึกษา พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  สำนักรับรองระบบคุณภาพ  หน่วยรับรอง (Certification Body) ที่มีมาตรฐานการทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากลเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   นอกจากนี้ยังจัดแสดงผลงานวิจัยพัฒนาเด่นที่มีศักยภาพพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์  อาทิ  น้ำหอมจากสารสกัดขนแพะ  มีกลิ่นเฉพาะตัว  โดดเด่น  และลอกเลียนแบบยาก  น้ำหอมจากน้ำมันเปลือกมะนาวเหลือทิ้ง ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมะนาว  ถังอบกล้วยตากอัตโนมัติ  รองรับกล้วยตากได้ 200-300 ผล/ครั้งถังหมักชุมชนโมเดล วว. ผลิตชีวภัณฑ์ใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร

ในส่วนของร้านค้าจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอทอป ที่ วว. ได้ช่วยพัฒนาและนำมาออกร้าน เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันในครั้งนี้  มีจำนวน  32 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ  อาทิเช่น   วิสาหกิจชุมชนสิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้าบ้านสบสาย   กลุ่มแม่บ้านปราแว   กลุ่ม เซรามิค Love Cat   กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทฤษฎีใหม่    เป็นต้น   จากพื้นที่ 26 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ   ได้แก่ จังหวัดแพร่  บุรีรัมย์  อำนาจเจริญ  นราธิวาส  ลำพูน  ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา  นนทบุรี  นครศรีธรรมราช  สมุทรสาคร  พิจิตร  นครปฐม  เลย  สุพรรณบุรี  ปัตตานี  กาญจนบุรี  อุดรธานี  น่าน  ชุมพร  บึงกาฬ  สุรินทร์  ลำปาง   กรุงเทพฯ  ขอนแก่น  ยโสธร และเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/เครื่องสำอางจากสมุนไพรและพืชอัตลักษณ์  ผลิตภัณฑ์ผ้า  ผลิตภัณฑ์เซรามิก  เป็นต้น

กิจกรรมภายในงาน  OTOP  City  2022  มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น  ศิลปินพื้นบ้าน  เทศกาลของขวัญปีใหม่  มากกว่า  2,000  ร้านค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุกภูมิภาคทั่วไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิต   ผู้ประกอบการโอทอป   ให้มีช่องทางการตลาด   มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล     เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here